SERVEIS QUE PRESTA EL DESPATX

BUFET AGUILERA ADVOCATS, ofereix un servei integral en totes les àrees del Dret, donant resposta ales necessitats del seus clients (ciutadans, autònoms i PIMES), amb els següents departaments:

DEPT. JURÍDIC:

Representació i defensa dels interessos dels nostres clients davant els Tribunals de Justícia, dissenyant l'estratègia i amb tot l'assessorament que requereixen. Assessorament jurídic i defensa judicial en les jurisdiccions civil, mercantil, dret de successions, família, contenciós-administratiu, estrangeria i laboral. No es fa defensa penal. Els despatx presta servei assessorament i protecció jurídica integral a PIME'S, cooperatives, fundacions i associacions.

SUBDEPARTAMENTS:

- Accidents de trànsit: indemnització per lesions i conforme a la nova Llei de responsabilitat civil i assegurança en al circulació de vehicles a motor (en vigor des de 1 de gener de 2016), tramitació de tot l'expedient de l'accident de trànsit, obtenció de proves i atestats policials, independència de les companyies asseguradores per tal d'obtenir la màxima indemnització, valoració i peritatge mèdico-forense professional independent. Tramitació dels litigis per la via civil i penal si escau. Possibilitat d'acord de servei a resultats (percentatge d'honoraris en funció de la indemnització obtinguda). Valoració mèdica pericial dels danys corporals.

- Reclamació bancària (judicial i extrajudicial): apliació de la llei de segona oportunitat, tramitació de dacions en pagament pro soluto, nul·litats en procesos d'execució hipotecària, titulitzacions hipotecàries, paralització de subhastes judicials, tramitació de lloguer social, mesures de protecció als deutors hipotecaris (Codi de Bones Pràctiques), reclamació de les clàusules sòl (terra), reclamació de les despeses de constitució de la hipoteca, hipoteques multidivisa i altres clàusules abusives. Estudi expert de les escriptures hipotecàries, assessorament en matèria de quadres d'amortització pel retorn de préstecs a tipus d'interès fix, a tipus variable (EURIBOR, IRPH,...) i càlcul econòmic personalitzat cas a casPossibilitat d'acord de servei a resultats (percentatge d'honoraris en funció de la indemnització obtinguda). 

- Dret d'estrangeria: obtenció del permís de residència, tramitacions d'asil, arrelament social, reagrupació familiar, obtenció de la nacionalitat espanyola, tramitació de la residència no lucrativa i per estudis, recursos contra ordres d'expulsió. Àmbit de treball preferent a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona (carrer Murcia 42 i Passeig de Sant Joan 189). Click a continuació per accedir al web d'atenció a l'estranger immigrant ('arrealments-arraigo', 'renovacions', obtenció de la 'nacionalitat', 'reagrupaments familars', etc.).

- Jurídic en general (civil, administratiu, mercantil, contenciós-administratiu i laboral): Constitució, gestió i liquidació de societats; concursos de creditors; acomiadaments i expedients de regulació d'ocupació; cobrament de deutes per factures impagades o efectes retornats; accidents laborals; incapacitacions; desnonaments ("desahucios"); repartiment d'herències i conflictes successoris; expedients sancionadors administratius (multes); expropiacions urbanístiques; inscripcions registrals, expedients de domini; servei de defensa extrajudicial i negociacions multilaterals.

DEPT. DE COMERÇ EXTERIOR (International Trade):

Gestió integral del comerç exterior. Advocats especialitzats en exportacions i importacions i en Dret Internacional Privat (contractes internacionals). L'advocat director de Bufet Aguilera està reconegut per ACC10 (Generalitat de Catalunya), com a tècnic en comerç exterior habilitat per ajudar les PIME's catalanes a internacionalitzar-se i vendre a l'exterior, així com a dur a temre "implantacions" en destí. Servei a mida per l'assessorament estratègic econòmic de planificació fiscal en operacions amb trascendència juridico-econòmica internacional. No es presten serveis de gestoria. 

Exemples: Estudis de la competència, de camp, d'anàlisi i selecció de mercats. Identificació de socis comercials. Contractes mercantils internacionals. Gestió de comandes i atenció en idiomes. Representació comercial i actes de promoció internacional. Tramitació duanera, sanitària, gestió de cobraments i dels pagaments, contractació del transport i logística. Servei especial "d'outsourcing" (externalitazció dels departaments d'exportació). Gestió integral de les exportacions, importacions, operacions triangulars, licitacions internacionals, distribució, tractament de la fiscalitat i de la doble imposició, implanatació a l'estranger, empreses holding, due diligence, prevenció del blanqueig de capitals, administració i direcció d'empreses, litigis i sinistres internacionals, permisos de residència i nacionalitzacions, aplicació de Normativa comunitària i tractats internacionals, aplicació dels Convenis de Viena sobre Dret Diplomàtic i Consular. Constitució de societats, dissolució de societats, grups societaris internacionals, situacions d'insolvència, operacions vinculades i transfrontereres, anàlisi de la "substància econòmica", vendes a distància, IVA internacional, INTRASTAT i 349, règims duaners de perfeccionament actiu i passiu, dipòsits temporals, tributació a l'exportació.

En col·laboració amb EXPORTADORS.CAT >click aqui<.

DEPT. D'IMMOBILIÀRIA:

- Gestió immobiliària: El despatx vetlla per la defensa dels interessos dels arrendadors per tal d'aconseguir sempre la millor solució per les seves necessitats i alhora buscar la satisfacció dels llogaters. El despatx ofereix també als propietaris la possibilitat d'acollir-se al denominat "lloguer sense riscos". Bufet Aguilera actua també de manera proactiva per tal de brindar assessorament legal integral en la venda dels immobles en exclusiva, ajudant compradors, inversionistes i clients exigents a trobar l'immoble que necessiten i dirigint i supervisant el procés de compravenda per tal de dur a terme les operacions de manera exitosa i segura. També ajuda a l'obtenció d'immobles d'OPORTUNITAT que es troben en situació pre-litigiosa o d'execució hipotecària davant els Jutjats (subhastes). Gestiona l'obtenció de finançament i la inscripció d'immobles en situació irregular (legalitzacions d'habitatge fora d'ordenació urbanística).